Leievilkår SK Maskinutleie

SK maskinutleie eies av SK utemiljø AS (org. 997992970). Når man leier maskiner gjennom nettsiden SK maskinutleie leies maskinene av SK utemiljø AS. Betingelsene regulerer leie av maskiner til bruk i Norge. Utstyr kan ikke føres ut av landet uten forhåndsgodkjenning av SK maskinutleie. Dersom disse vilkårene skal fravikes, skal det gjøres skriftlig avtale hvor disse leievilkårene vedlegges.


PRISER
Leietiden løper fra dagen det hentes hos oss til og med den dag det er levert tilbake, og leien prises per døgn (minimum ett døgn). Ved leie over lengre perioder gjelder rabatterte priser, og pris gis på forespørsel.


Oppgitte priser forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesiell belastning, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.


UTLEIERS ANSVAR

SK maskinutleie AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. SK maskinutleie AS er ikke i noen tilfeller ansvarlig for tap eller økonomiske forhold som måtte forårsakes av driftsstans på utstyret.  

LEIETAKERENS ANSVAR
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra det hentes hos SK utemiljø AS.

Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av SK utemiljø AS. Videre plikter leietakeren å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning.

Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes SK Maskinutleie innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering.

Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret. 

TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

  • Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker i leieperioden. For å forebygge unødig driftsstans eller at farlige situasjoner skal leietaker daglig foreta kontroll av dette, og om nødvendig foreta etterfylling av oljer/væsker og smøre alle punkter samt sjekke vannivå og etterfylle vann på batterier. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales.

  • Leietaker plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende. Maskiner og utstyr skal kun benyttes av personer som har nødvendige sertifikater og har fått opplæring i dets bruk, og således har de nødvendige ferdigheter til å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre i fare.

  • Leietaker plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Leietakeren plikter å sette seg inn i bruksanvisning og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.

  • Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.


FORSIKRING
Det tegnes forsikring når utstyret leies ut. Forsikringen dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke.

Egenandelen er på kr. 10.000,- og dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker. SK maskinutleie AS gir ingen driftsgaranti på maskiner og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på utstyr. 


Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker:

  • Skade følge av uaktsomhet
  • Skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc. 

 

BETALINGSBETINGELSER
Ved korte leieforhold til ikke-registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves ved henting. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalte betalingsbetingelser. 

LEIEKONTRAKT
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet. 

FRAKT
Det er mulighet for å frakte maskiner og utstyr selv, og det vil ikke påløpe ekstra fraktkostnad. Dersom SK maskinutleie skal frakte tilkommer frakt i tillegg, pris etter avtale.